Landinrichting Centraal Plateau

Landinrichting Centraal Plateau

In 1997 is het landinrichtingsplan Centraal Plateau vastgesteld. Sindsdien wordt hard gewerkt aan de landbouwkundige en landschappelijke verbetering van het gebied. Belangrijke onderdelen van het maatregelenpakket zijn beekherstel en het aanbrengen van bermbeplantingen en dassenvoorzieningen. ViForis voert de directie over deze werken in opdracht van de Landinrichtingscommissie Centraal Plateau.

Voor de das zijn tunnels aangelegd. Op meerdere plaatsen langs openbare wegen is nieuwe beplanting aangebracht. Afhankelijk van het type beplanting worden bermen verbreed. Ten behoeve van ecologische verbindingen worden tevens ecologische bermen aangelegd.

In het kader van beekherstel worden langs diverse beken meanderstroken gerealiseerd. Om de beek vrij te kunnen laten meanderen, worden oeverbeschermingen plaatselijk verwijderd. De brongebieden van beken worden in de oorspronkelijke staat teruggebracht

ViForis voert, in samenwerking met Grontmij Nederland BV directie en toezicht over de kavelinrichting in opdracht van de Landinrichtingscommissie Centraal Plateau.

Uitbreiding Sportpark de Joffer
Uitbreiding van Sportpark de Joffer met een pupillenveld
Sportpark Kaalheide te Kerkrade
Planvoorbereiding voor renovatie twee natuurgras-sportvelden op sportpark Kaalheide
Corio Glana
Ontwikkeling van een beekdal in breed perspectief

Algemene voorwaarden - Disclaimer - Contact - ©2018 Design by Gewoon Grafisch | DForce webdesign