Nieuws

11-03-2014 | ViForis is verhuisd

Ook op onze nieuwe locatie verrijken wij uw buitenleven!

Per 1 maart is ViForis verhuisd van Geijsteren naar Roermond. Het bezoek- en postadres is
Business Center Roerpoort
Boven de Wolfskuil 3-B4
6049 LX Roermond

15-01-2013 | Kasteelpark Elsloo in oude glorie hersteld

Begin 2012 startte gemeente Stein met de reconstructie van het park rond kasteel Elsloo. Doel was het park terug te brengen in de oorspronkelijke Late Landschapsstijl, met het doel om een ecologisch, recreactief en cultuurhistorisch hoogwaardig park te doen herrijzen. Met financiële bijdragen van diverse overheden en instanties en met hulp van veel vrijwilligers is het hernieuwde park nu voor het publiek in al zijn facetten te beleven.

Lees hieronder het hele artikel uit het Vakblad Groen.

Download het nieuwsbericht als pdf

31-10-2012 | ViForis in het nieuws

Het project Herinrichting Geleenbeek staat aan de vooravond van de uitvoering (fase 1). In de Geleenbeek Gazet wordt uitgelegd waarom de projectbesluitvorming langer duurde dan verwacht. Het goede nieuws: er kan worden gestart met de uitvoering!
Lees hieronder het interview dat de redactie van de Geleenbeek Gazet had met Wim Droesen.

Download het nieuwsbericht als pdf

18-09-2012 | Officiële heropening kasteelpark Elsloo

Op zondag 30 september wordt het kasteelpark Elsloo officieel heropend.
Het 19de eeuwse kasteelpark Elsloo is oorspronkelijk aangelegd in de Late Landschapsstijl. Deze stijl kenmerkt zich door de ronde vormen in de padenstructuur, prominente zichtlijnen en begroeiing bestaande uit bloemrijke graslanden met boomgroepen. Van lieverlee werd het oorspronkelijke karakter aangetast. Door de herinrichting van het kasteelpark komt het cultuurhistorisch waardevol park opnieuw tot leven. Het Kasteelpark is grotendeels af. Enkele afwerkingen, zoals informatieborden, worden binnenkort geplaatst. Verder is het vooral de natuur die aan het werk moet. Met de beplanting is er rekening mee gehouden dat er het hele jaar door iets te zien is. Op 11 augustus werden in het park kunstwerken van de Duitse kunstenaar Guido Hofmann geplaatst.

ViForis is door de opdrachtgever ingeschakeld voor de besteksuitwerking, begeleiding van het aanbestedingstraject en tijdens de uitvoering werd de directievoering en het toezicht verzorgd.

13-08-2012 | Ruimtelijke onderbouwing Koningshof

Herbestemmen Hoeve Koningshof van agrarisch bedrijf naar kleinschalige toeristische ontwikkeling.

ViForis werkt in opdracht van de Stichting het Limburgs Landschap aan een ruimtelijke onderbouwing van hoeve Koningshof die moet leiden tot het wijzigen van de huidige agrarische bestemming naar een bestemming die een kleinschalig recreatieve toeristische ontwikkeling toestaat. Deze ontwikkeling zal uitermate goed aansluiten bij de ontwikkeling van de Heerlickheit Montfort.
Hoeve Koningshof, gelegen in het Rozendaal, is ontstaan rond 1625. De hoeve is gelegen in een van de eerste succesvolle ontginningen van moerasgebied tot cultuurgrond. Hoewel de hoeve niet aangemerkt is als Rijksmonument heeft het wel degelijk monumentale waarde. De hoeve maakt onderdeel uit van het kasteel Montfort met ommelanden. Kasteel Montfort dateert uit 1260 en was eeuwenlang één van de grootste kastelen van Nederland. Samen met onder andere een ruïne van een uit natuursteen opgetrokken waterburcht vormen ze een zeldzaam voorbeeld van een kasteel met bijbehorend ruim 1000 hectare cultuur- en natuurlandschap waarbij de eeuwenoude samenhang uitstekend bewaard is gebleven. Ze herbergen een schat aan cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarden in een sterke samenhang, op een voor Limburg unieke schaal met domeingoederen Koningshof, Rozendaal, Schrevenhof en Reigersbroek.
De nieuwe ontwikkeling houdt in dat de hoeve waar nodig gerestaureerd wordt en omgevormd wordt tot twee recreatieve groepsaccommodaties. Een van de bijgebouwen wordt ingericht voor vergaderingen en meetings. De ligboxenstal zal worden gesloopt waarna landschappelijke beplanting met hoogstambomen zal worden aangelegd. De overige gronden zullen vervolgens landschappelijk worden ingericht met onder andere houtwallen en singels.

02-07-2012 | Hoogveenontwikkeling in landinrichtingsproject de Peelvenen

De hoogveenrestanten binnen de grenzen van het landinrichtingsproject Peelvenen, waaronder de Deurnesche Peel, zijn belangrijke kwetsbare natuurgebieden. In het Landinrichtingsplan Peelvenen ‘het onverenigbare verenigd’ wordt onder meer tot doel gesteld om te komen tot het realiseren van levend hoogveen en andere hoogveeneigen vegetatietypen in de bestaande natuurgebieden en in de nieuwe natuurgebieden.
Om dit te realiseren zijn onder andere het Uitvoeringsplan Koningshoeven Natuur en het Uitvoeringsplan Koningshoeven Cultuur opgesteld. Binnen de gestelde randvoorwaarden streven de plannen naar de meest optimale omstandigheden voor hoogveenherstel, waarbij de cultuurhistorie wordt gerespecteerd.

OmniVerde BV en haar partners ViForis en B-ware hebben in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied de maatregelen in het Uitvoeringsplan Koningshoeve Natuur uitgewerkt in een definitief ontwerp voor de natuurtechnische inrichting. Om het gebied voor omwonenden en recreanten te ontsluiten worden enkele recreatieve routes en een eenvoudig uitkijkpunt aangelegd, waardoor kennis kan worden gemaakt met zowel de natuur als ook de rijke cultuurhistorie van het gebied.

De uitvoering van het plan staat na de zomer van 2012 gepland.

16-05-2012 | Uitbreiding en vernieuwing sportpark te Wanssum

In opdracht van Stichting de Meulebèèk verrijst er een nieuw multifunctioneel sportpark op voormalige locatie De Broekberg te Wanssum. De oude gebouwen verdwijnen en de en sportvelden worden vernieuwd. Er komt een nieuwe kantine, kleedlokalen en multifunctionele ruimte. Het hoofdveld wordt gedraaid, het trainingsveld wordt opnieuw aangelegd en er komt een kunstgrasveld. Voorts zal er een korfbalveld en een semipermanente motorcrossbaan worden gerealiseerd. Het nieuwe sportpark wordt thuishonk van diverse sportverenigingen onder andere SV United, motorclub MAC Wanssum en postduivenvereniging De Maasvogels.

ViForis BV verzorgt in opdracht van Stichting de Meulebèèk voor het gehele terrein behoudens de gebouwen de besteksvoorbereiding, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding. Tijdens de uitvoering houdt ViForis BV toezicht en verzorgt de directievoering.

16-04-2012 | Historisch kasteelpark Elsloo in oude luister hersteld

ViForis werkt aan het herstel van het historische park rond kasteel Elsloo. Na de planuitwerking en besteksvoorbereiding zijn wij in opdracht van Landschapspark de Graven en de gemeente Stein gestart met de uitvoeringsbegeleiding.

Het 19de eeuwse kasteelpark Elsloo is oorspronkelijk aangelegd in de Late Landschapsstijl. Deze stijl kenmerkt zich door de ronde vormen in de padenstructuur, prominente zichtlijnen en begroeiing bestaande uit bloemrijke graslanden met boomgroepen. Van lieverlee het oorspronkelijke karakter aangetast. Door de herinrichting van het kasteelpark komt het cultuurhistorisch waardevol park opnieuw tot leven.
Kasteelpark Elsloo is van groot belang als noordelijke uitloper van het Bunderbos en als landschappelijke overgang van het plateau naar Maasdal. Het kasteelpark maakt onderdeel uit van het beschermde natuurgebied Bunder- en Elsloërbos (beschermd in het kader van Natura 2000) en de Ecologische Hoofdstructuur. Er zijn in dat kader natuurdoelen voor het gebied opgesteld. Tevens heeft het kasteelpark de belangrijke functie als recreatief uitloopgebied voor Elsloo.

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:
- Herstellen padenstructuur
- Aanleggen fruitweide
- Amoveren voormalige tennispark
- Herstel beplanting
- Aanbrengen terreinmeubilair

In opdracht van Landschapspark de Graven en gemeente Stein verzorgt ViForis de besteksontwikkeling, aanbesteding en de directievoering voor de herinrichting van Kasteelpark Elsloo.

Hockeyclub Basko
Renovatie kunstgrasvelden tot semi-watervelden
Ontkluizing Rode Beek
Door sanering mijnsteenberg krijgt de beek weer ruimte
Herstel kasteelpark Elsloo
Historisch park in oude luister hersteld

Algemene voorwaarden - Disclaimer - Contact - ©2018 Design by Gewoon Grafisch | DForce webdesign